Privacyverklaring

Wil je je aanmelden als lid of informatie ontvangen? We vragen je in dat geval om een aantal gegevens. Deze (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor de (leden)administratie van ZZP Hospitality.

Dit is de Privacyverklaring van Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering, FNV Recreatie en ZZP Hospitality, gevestigd aan de Louis Armstrongweg 100, 1311 RL in Almere, KvK-nummer 40530088.

ZZP Hospitality gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. In dit Privacyverklaring staat beschreven hoe ZZP Hospitality dit doet. Door het bezoeken van de website ga je akkoord met de hier vermelde verwerking van jouw persoonsgegevens conform de voorschriften van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee jij te identificeren bent. Te denken valt aan jouw naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.

Verwerking persoonsgegevens

Indien jij de website van ZZP Hospitality bezoekt, lid wordt van ZZP Hospitality, een informatiepakket aanvraagt of gebruik maakt van andere diensten van ZZP Hospitality, verschaf jij persoonsgegevens aan ZZP Hospitality. Zo verwerkt ZZP Hospitality jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en de uitvoer van je lidmaatschap. Dit laatste houdt onder andere in dat ZZP Hospitality lidmaatschapscontributie bij jou incasseert.

Daarnaast kan ZZP Hospitality jou telefonisch, per post, e-mail of social media informeren over haar eigen activiteiten, diensten, producten en promotionele acties. Deze berichten kunnen ook betrekking hebben op activiteiten, diensten, producten en promotionele acties van derde partijen waaraan ZZP Hospitality haar medewerking verleent of, nadat jij hier toestemming voor hebt gegeven, die relevant voor jou kunnen zijn, zoals FNV Voordeel.

ZZP Hospitality gebruikt het e-mailadres van haar leden tevens voor custom audience targeting via Facebook. ZZP Hospitality maakt een custom audience groep aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. Lees meer over custom audience targeting.

Indien jij geen (digitale) brieven, nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, niet meer telefonisch benaderd wilt worden, geen Horeca Info magazine meer wilt ontvangen of geen deel uit wilt maken van een custom audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: communicatie@fnvhorecabond.nl.

Internet en cookies

De website van ZZP Hospitality maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites.

ZZP Hospitality gebruikt cookies voor de behandeling van aanvragen, maar ook om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door ZZP Hospitality.

ZZP Hospitality maakt onder andere gebruik van de volgende cookies:
• Google Analytics t.b.v. statistieken website

De analyse door Google Analytics is, zoals de AVG vereist, geanonimiseerd. Dit is onder andere gedaan door het maskeren van het IP-adres van de websitebezoekers. In de verwerkingsovereenkomst met Google staat dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Beveiliging en bewaartermijn

ZZP Hospitality gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij aan ons toevertrouwt. Zo zorgt ZZP Hospitality ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn, hebben slechts geautoriseerde personen binnen ZZP Hospitality toegang tot jouw gegevens, is met deze personen een geheimhoudingsovereenkomst gesloten en zijn aangewezen personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen ZZP Hospitality.

Daarnaast bewaart ZZP Hospitality jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wel kunnen persoonsgegevens eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden. ZZP Hospitality treft de nodige voorzieningen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor dit specifieke doel worden gebruikt.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

ZZP Hospitality kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, die ZZP Hospitality inschakelt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken ten behoeve van ZZP Hospitality.

Indien jij daarvoor toestemming hebt gegeven kan ZZP Hospitality daarnaast jouw contactgegevens die jij via de website of via een beursformulier van ZZP Hospitality hebt ingevuld delen met Stichting Projecten FNV Horecabond en het Contactcenter.

Voor zover ZZP Hospitality aan derden persoonsgegevens verstrekt, doet zij dit met inachtneming van de relevante privacywetgeving.

Zonder jouw toestemming zal ZZP Hospitality jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden

Jouw rechten

Indien jij een overzicht wenst van de persoonsgegevens die ZZP Hospitality over jou verwerkt, dan kan jij je verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar onderstaand adres. Daarnaast kun je persoonsgegevens altijd bekijken in je persoonlijke accountpagina op de website, ook kun je hier je gegevens wijzigen.

Indien jouw gegevens niet blijken te kloppen of jij anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van jouw betreffende persoonsgegevens door ZZP Hospitality, kun je ZZP Hospitality verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je kunt je verzoek sturen naar onderstaand adres.

Indien je niet langer wenst dat jouw persoonsgegevens door ZZP Hospitality voor marketingdoeleinden worden gebruikt, kun je dit aan ZZP Hospitality kenbaar maken door hiertoe een verzoek te sturen aan het volgende adres: ZZP Hospitality t.a.v. ledenwerving, postbus 1435, 1300 BK Almere.

ZZP Hospitalityheeft een functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is te bereiken via privacy@zzphospitality.nl

Wijzigingen in Privacyverklaring

ZZP Hospitality behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Je wordt verzocht deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.

Versie mei 2018

Contact

Telefoon 036 - 535 85 95
E-mail info@zzphospitality.nl

Maandag van 11.00 – 13.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 13.00 uur

Met ZZP Hospitality
sta je sterker

Word ook lid

Lid worden kost tijdelijk maar €25 voor vier maanden

Inloggen Mijn FNV Zzp-hospitality

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.